Predstavitev vrtca

Vrtec pri Osnovni šoli Žirovnica obiskujejo otroci od prvega do šestega leta starosti. Vzgojno delo bo potekalo v devetih oddelkih z dnevnim programom. Vključenih je 175 otrok. Vpis otrok je potekal v mesecu marcu. Če so v oddelkih prosta mesta, je mogoče otroka vpisati v vrtec kadarkoli med letom. Tudi poleti vrtec ne zapre svojih vrat, le da je organizacija nekoliko drugačna.

Poslovni čas vrtca je od 6. do 16. ure.

Vrtec posluje pet dni v tednu. Poslovni čas v obsegu desetih ur je dnevno prilagojen ugotovljenim potrebam staršev in racionalni organizaciji življenja in dela vrtca. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vrtec ne posluje.

V vrtcu delamo po Kurikulumu, ki je nacionalni dokument s cilji, vsebinami in načeli prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja.

V Kurikulumu za vrtce so prepoznavni tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno. Razvija in uči se v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, v interakciji z vrstniki in odraslimi pa razvija lastno družbenost in individualnost. V vrtcu v največji možni meri skrbimo za otrokov čustveni razvoj in socializacijo.

V delo so vključena vsa vzgojna področja Kurikuluma: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Vzporedno s cilji iz dokumenta bomo načrtovali dejavnosti s področja gibanja FIT4KID NETWORK. Za uspešno izvajanje programa je v vrtcu potrebno zagotoviti najugodnejše pogoje dela. Samo dobri pogoji, odlični medosebni odnosi in kakovostni programi omogočajo pozitiven učinek. Vrtec je ob družini drugi pomembni vzgojni dejavnik, ki vpliva na razvoj otrokove osebnosti. Otrok pridobiva nova znanja in sposobnosti, dopolnjuje že usvojena znanja in jih nadgrajuje. Ob vzgojnem delu se postopoma nauči sistematičnosti, navaja se na določene zahteve in obveznosti, hkrati pa se uči tudi medsebojnega sodelovanja in ob dejavnostih doživlja uspeh, pa tudi neuspeh. Vrtec marsikateremu otroku pomaga pri psihični odpornosti, saj se v njem srečuje s težavami in se nauči, kako jih lahko uspešno premaguje. Otrokov razvoj je potrebno usmerjati k samostojnosti. Ko otrok oblikuje svoj jaz, potrebuje spodbude za razvoj.

Vzgojni programi so namenjeni vsem; oblikovani so tako, da se prilagajajo otroku in njegovim sposobnostim. Usmerjeni so k spodbujanju pozitivne moči in ustvarjalnosti.

Pri vseh dejavnostih je osnova igra, ki je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in mesta v njem. Dejavnosti so skrbno načrtovane in premišljene, saj le tako omogočajo usmerjen razvoj otrok

Related Images:

Dostopnost